Rodzaje leasingów

Niniejszy artykuł pod tytułem Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Leasing w największym uproszczeniu polega na przekazaniu przez jedną stronę umowy prawa do korzystania z określonej rzeczy drugiej stronie na okres, który został uzgodniony w umowie, w zamian za opłaty ratalne. Jakie mamy rodzaje leasingu? Dowiecie się w poniższym artykule!

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W praktyce umowy leasingu operacyjnego zawierają najczęściej zapis o wykupie przedmiotu przez Korzystającego po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek VAT. Leasingobiorca może mieć zagwarantowane w umowie leasingu prawo sprzedaży na jego rzecz przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Efektywny koszt finansowania przez ten rodzaj leasingu jest niższy od kosztu finansowania ze środków własnych lub kredytu bankowych. Obecnie leasing operacyjny jest również szczególnie atrakcyjny ze względu na preferencje podatkowe, które pozwalają leasingobiorcy zaliczyć raty leasingowe w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Leasing finansowy

Leasing finansowy polega na oddaniu przedmiotu w użytkowanie, w zamian za określone raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma powiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak leasing operacyjny, charakteryzuje się tym, że zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to że leasingobiorca ma prawo wykupu rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Rata leasingowa podzielona jest w leasingu finansowym na część kapitałową i odsetkową.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny ma miejsce, gdy np. firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje. Firma może w takim przypadku oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing. Dzięki takiemu zabiegowi firma poprawia swoją płynność finansową.